บัตรพนักงาน ID Card

        

. . . ส า ย ค ล้ อ ง ข ว ด นํ้ า ดื่ ม . . .

 

ทางเราได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว ห้ามผู้ใด้ลอกเลียนแบบการผลิตสายคล้องขวดนำ้ชนิดนี้

หากพบเห็นจะดำเนินการตามกฏหมายถึงที่สุด

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Visitors: 59,258