เราคือผู้ผลิตสายคล้องบัตร จำหน่ายสายคล้องบัตร ออกแบบสายคล้องบัตร ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ ที่ได้รับการยอมรับกว่า 10 ปี คลิ๊กเข้าชมผลงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสายคล้องบัตรได้เลย สกรีนโลโก้ลงบนสายคล้องบัตร ทำโลโก้เรซิ่นติดบนสายคล้องบัตร สายคล้องบัตรพิมพ์ 1 สี สายคล้องบัตรพิมพ์หลายสี สายคล้องบัตรแบบ OFFSET สายคล้องบัตรพิมพ์ FULL COLOR

สายคล้องบัตร >>>>> พร้อม เซฟตี้บนสาย... (safety)

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

    • ก รุ ณ า ศึ ก ษ า แ บ บ ส า ย ค ล้ อ งบั ต รที่ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร ก่ อ น ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง ร า ค า ราคาของสายคล้องบัตรขึ้นอยู่กับจำนวนและแบบที่ท่านต้องการ . . ...
    • ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง... ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวนอน... ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง - แนวนอน แบบใส... . . . . ซ อ ง สำ ห รั บ ใ ส่ บั ต ร ....
    •   .....อุปกรณ์คลิ๊ปสำหรับสายคล้องบัตร.....         +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
    • ... สี - ลายผ้า - ขนาด ที่นำมาผลิตสายคล้องบัตร ... แบบ สี ลาย และขนาดของสาย ที่มีให้เลือกหลากแบบตามที่ท่านต้องการ .....อุปกรณ์คลิ๊ปสำหรับสายคล้องบัตร..... ++++++++++++++++...