สายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงาน สายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงานสายคล้องบัตร สายคล้องคอ โยโย่ กรอบบัตร กรอบใส่บัตร บัตรพนักงาน

แคตตาล็อค : สายคล้องบัตร

ก รุ ณ า ศึ ก ษ า แ บ บ ส า ย ค ล้ อ ง บั ต ร ที่ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร 

ก่ อ น ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง ร า ค า


 

 

...แบบสี - ขนาด ที่นำมาผลิตสายคล้องบัตร...

                             
 

.....อุปกรณ์คลิ๊ปสำหรับสายคล้องบัตร..... 

 

 

 ...แบบสี - ขนาด ที่นำมาผลิตสายคล้องบัตร...

คลิ๊ปตลับสายยืดโยโย่ YoYo หลากสีหลากแบบที่มีให้ลูกค้าเลือก   

 

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง...           ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวนอน...

 

   

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง - แนวนอน แบบใส...

 

         

  

    

 

 

 

. . . . ซ อ ง สำ ห รั บ ใ ส่ บั ต ร . . . .

 

       

 

: : V A T : :

...ซองหนัง PU มีให้เลือกหลากสี...

 

 

 

Visitors: 45,625