แคตตาล็อค : สายคล้องบัตร

ก รุ ณ า ศึ ก ษ า แ บ บ ส า ย ค ล้ อ ง บั ต ร ที่ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร 

ก่ อ น ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง ร า ค า


...แบบสี - ขนาด ที่นำมาผลิตสายคล้องบัตร...

                             
 

.....อุปกรณ์คลิ๊ปสำหรับสายคล้องบัตร..... 

 

 

 ...แบบสี - ขนาด ที่นำมาผลิตสายคล้องบัตร...

คลิ๊ปตลับสายยืดโยโย่ YoYo หลากสีหลากแบบที่มีให้ลูกค้าเลือก   

 

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง...           ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวนอน...

 

   

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง - แนวนอน แบบใส...

 

         

  

    

 

 

 

. . . . ซ อ ง สำ ห รั บ ใ ส่ บั ต ร . . . .

 

       

 

: : V A T : :

...ซองหนัง PU มีให้เลือกหลากสี...

 

 

 

Visitors: 57,510