เราคือผู้ผลิตสายคล้องบัตร จำหน่ายสายคล้องบัตร ออกแบบสายคล้องบัตร ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ ที่ได้รับการยอมรับกว่า 10 ปี คลิ๊กเข้าชมผลงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสายคล้องบัตรได้เลย สกรีนโลโก้ลงบนสายคล้องบัตร ทำโลโก้เรซิ่นติดบนสายคล้องบัตร สายคล้องบัตรพิมพ์ 1 สี สายคล้องบัตรพิมพ์หลายสี สายคล้องบัตรแบบ OFFSET สายคล้องบัตรพิมพ์ FULL COLOR

แคตตาล็อค : สายคล้องบัตร / สี-ขนาดสาย / อุปกรณ์คลิ๊ป

 

 

ก รุ ณ า ศึ ก ษ า แ บ บ ส า ย ค ล้ อ ง บั ต ร ที่ ท่ า น ต้ อ ง ก า ร 

ก่ อ น ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม เ รื่ อ ง ร า ค า

ราคาของสายคล้องบัตรขึ้นอยู่กับจำนวนและแบบที่ท่านต้องการ

 

 

. . . . . ส า ย ค ล้ อ ง บั ต ร เ เ บ บ พิ เ ศ ษ . . . . .
  


 

พิมพ์ด้วยระบบ Digital Offset Full Colors

               (OFFSET 4 COLORS)

 

    

 

 

.....อุปกรณ์คลิ๊ปสำหรับสายคล้องบัตร.....

 

 

 

 

 

 

 ...แบบสี - ขนาด ที่นำมาผลิตสายคล้องบัตร...

คลิ๊ปตลับสายยืดโยโย่ YoYo หลากสีหลากแบบที่มีให้ลูกค้าเลือก 

  

 

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง...           ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวนอน...

 

   

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง - แนวนอน แบบใส...

 

         

  

    

 

 

 

. . . . ซ อ ง สำ ห รั บ ใ ส่ บั ต ร . . . .

 

       

 

...ซองหนัง PU มีให้เลือกหลากสี...

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++